Systemy motywacyjne

Systems of motivation

2022Z

Kod przedmiotu12S2-SYSMOT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, 2008, s. 317-420 2) Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, 2000, s. 199-220, 2 3) Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, 2008, s. 9-58, 163-
Literatura uzupełniająca
Uwagi