Trening kierowniczy

Managerial training

2022L

Kod przedmiotu12S2-TRKIER
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, 2005 2) Stewart D., Praktyka kierowania, PWE, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi