Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Intellectual capital management

2022L

Kod przedmiotu12S2-ZKAPI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, 2006 2) Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, 2009 3) Fazlagić A., Kapitał intelektualny w polskich powiatach, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań), 2018 4) Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi