Asekuracja gospodarcza

Economic safety measures

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-ASGOSP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy mikroekonomii i makroekonomii. Zarządzanie. Marketing. Podstawy ubezpieczeń.
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, podstaw ubezpieczeń.
Opis ćwiczeń1, Szkodowość w ubezpieczeniach. Wskaźnik szkodowości sumy ubezpieczenia - zadania 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 5. Systemy ubezpieczeń stosowane w ubezpieczeniach majątkowych - zadania 7. Zasady ustalania sumy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa – zadania 8. Finanse przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego • majątek przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe • przychody i koszty • wynik techniczny i wynik ogólny.
Opis wykładów1. Podstawy prawne ubezpieczeń gospodarczych. 2. Istota i rodzaje ubezpieczeń majątkowych. Klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych typów ubezpieczeń. 3. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w rolnictwie. 4. Ubezpieczenia budowlano-montażowe. 5. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 6. Prawno-techniczne instrumenty występujące w ubezpieczeniach gospodarczych. 7. Przestępczość ubezpieczeniowa – wyjaśnienie pojęć, motywy przestępczości ubezpieczeniowej, metody przestępczego działania, skutki przestępstw ubezpieczeniowych oraz sposoby ograniczania przestępczości ubezpieczeniowej.
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy o rynku ubezpieczeń gospodarczych, podstaw jego ekonomicznego i organizacyjnego funkcjonowania, o systemie finansowym zakładów ubezpieczeń oraz poznanie specyfiki różnego rodzaju produktów ubezpieczeniowych. Umiejętność wyboru właściwego ubezpieczenia w życiu prywatnym, jak też dla prowadzonej firmy. Umiejętność analizy zmian na rynku ubezpieczeń gospodarczych, w związku z pojawianiem się nowych produktów ubezpieczeniowych.
Literatura podstawowa1) KOWALEWSKI E, Prawo ubezpieczeń gospodarczych , wyd. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz-Toruń, 2002r. 2) SANGOWSKI T., (red.) , Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. Poltext, Warszawa, 2001r. 3) KUCKA E. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, wyd. UWM, Olsztyn, 2009r
Literatura uzupełniająca1) Stempel R, wyd. Wyd UWM Olsztyn, Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne, 2013r., tom , 157s.
Uwagi