Controlling

Controlling

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-CONTR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającerachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, podstawy zarządzania
Wymagania wstępneznajomość zasad rachunkowości, narzędzi rachunkowości zarządczej oraz funkcji zarządzania
Opis ćwiczeńRedukcja kosztów – budowanie zysków • Produkować czy kupować? • Czy przyjąć zamówienie specjalne poniżej kosztów wytworzenia? • Czy utrzymywać produkcję nierentownych wyrobów? • Wpływ czynników ograniczających na podejmowanie decyzji Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym • Wybór struktury asortymentowej produkcji • Ustalanie progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej • Ustalanie progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych • Ustalenia punktów krytycznych produkcji i sprzedaży • Wykorzystanie marży pokrycia jako wielkości decyzyjnej • Rachunek utraconych korzyści Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej • Planowanie produkcji • Budżetowanie kosztów wydziałowych • Budżetowanie kosztów bezpośrednich i nieprodukcyjnych • Sporządzanie budżetu pro forma i rachunku zysków i strat Budżetowanie przepływów pieniężnych • Ustalanie poziomu sprzedaży • Planowanie poziomu i okresów występowania wpływów i wydatków • Określenie nadwyżki (deficytu) gotówki • Obliczenie wskaźnika inkasa należności • Określenie czasu i poziomu potrzebnego finansowania bankowego Analiza rabatów • Wybór systemu rabatów • Kalkulowanie rabatów • Ustalenie wpływu udzielenia dodatkowego rabatu na marżę pokrycia Zaliczenie przedmiotu
Opis wykładówCONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE • Geneza i istota controllingu • Obszary i zadania controllingu • Zasady controllingu CHARAKTERYSTYKA CONTROLLINGU • Rodzaje, typy i odmiany controllingu • Controlling struktur i controlling wyników • Controlling działalności gospodarczej ZARZĄDZANIE A CONTROLLING • Planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie • Controlling w strukturze przedsiębiorstwa • Zarządzanie kosztami w praktyce światowej CONTROLLER W PRZEDSIĘBIORSTWIE • Funkcje i zadania controllera • Cechy controllera • Pozycja controllera w strukturze przedsiębiorstwa CONTROLLING STRATEGICZNY • Istota i cechy controllingu strategicznego • Projektowanie systemu controllingu strategicznego • Narzędzia controllingu na poziomie strategicznym CONTROLLING OPERACYJNY • Istota i cechy controllingu operacyjnego • Projektowanie systemu controllingu operacyjnego • Metoda zespolona controllingu operacyjnego • Narzędzia controllingu na poziomie operacyjnym WYKORZYSTANIE CONTROLLINGU DO POPRAWY GOSPODARNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW • Przesłanki wdrożenia controllingu • Ograniczenia zastosowania systemu controllingu • Efekty wdrożenia controllingu Zaliczenie przedmiotu
Cel kształceniaPrzedstawienie idei controllingu i potencjalnych możliwości wykorzystania jego narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazanie na różnice w funkcjonowaniu i rozwoju controllingu w Polsce i na świecie. Przedstawienie warunków i zasad wdrażania controllingu oraz możliwości jego wykorzystania do poprawy gospodarności przedsiębiorstw.
Literatura podstawowa1) Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Vizja Press&It, 2006 2) Leszczyński Z., Wnuk-Pel T, Controlling w praktyce, ODiDK, 2004 3) Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Profit, 2001
Literatura uzupełniająca1) Sierpińska M., Niedbała B., wyd. PWN, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, 2003r., tom
Uwagiwykłady odbywają się co dwa tygodnie