Rachunkowość zarządcza

Management accounting

2019L

Kod przedmiotu2212S2-RACHZA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającerachunkowość finansowa
Wymagania wstępnewymagana jest znajomość zasad ewidencji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
Opis ćwiczeńRozliczanie kosztów działalności pomocniczej i socjalnej. Rachunek kosztów wspólnych. Metody kalkulacji kosztów jednostkowych. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów działań. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych. Analiza punktów krytycznych kosztów, rozmiarów produkcji i zysku. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Analiza odchyleń od kosztów standardowych. Ustalanie cen sprzedaży na podstawie informacji o kosztach.
Opis wykładówWprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Pojęcie istota i zadania rachunkowości zarządczej. Pojęcie zasobu, kosztu i obiektu kosztów. Podział kosztów w rachunku systematycznym i dla celów zarządczych. Pojęcie, istota i zadania rachunku kosztów. Tradycyjne i współczesne systemy rachunku kosztów. Wybrane aspekty wykorzystania rachunku kosztów działań (ABC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii. Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji cenowych.
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie oraz kształtowanie określonych kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa1) Śwderska G. K. , Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, 2007 2) Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, 2006 3) Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. , Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca1) Karmańska A. (red.), wyd. Difin, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, 2009r., tom
Uwagiwkłady odbywają się co dwugi tydzień