Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Zarządzanie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Potrafi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na różnych specjalnościach studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie założone efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent:
  1) w kategorii wiedzy:
  • ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zarządzania oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego,
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk o zarządzaniu w systemie nauk oraz ich powiązaniach z innymi obszarami nauki,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii,
  • ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji oraz ich roli w gospodarce i życiu społecznym,
  • zna etapy cyklu organizacyjnego oraz współczesne koncepcje racjonalnego zarządzania różnymi zasobami organizacji,
  • ma elementarną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego
  i operacyjnego oraz marketingu,
  • zna różne rodzaje organizacji oraz najważniejsze elementy ich otoczenia,
  • zna rolę i cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad oraz możliwości rozwoju działalności gospodarczej i sprawności organizacyjnej różnych struktur i organizacji społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • ma podstawową wiedzę na temat wzrostu i rozwoju gospodarki w warunkach integracji gospodarczej i globalizacji oraz instrumentów polityki gospodarczej państwa wspierającej te procesy,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmu rynkowego, teorii cen oraz konsumenta i jego zachowań rynkowych we współczesnej gospodarce,
  • ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań i mechanizmów konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych,
  • zna rodzaje więzi organizacyjnych, rządzące nimi prawidłowości i ich oddziaływanie na zjawiska społeczne we współczesnych organizacjach,
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
  • zna główne formy i kierunki ludzkiej aktywności (umysłowej i fizycznej) oraz rolę kapitału ludzkiego w doskonaleniu organizacji w warunkach konkurencji i postępu cywilizacyjnego,
  • zna podstawowe metody z zakresu matematyki i statystyki wykorzystywane w badaniu i prognozowaniu zjawisk w organizacji i jej otoczeniu,
  • ma wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz zasad rachunkowości i ich wykorzystania w zarządzaniu,
  • zna podstawowe normy i reguły prawne, organizacyjne, finansowe i etyczne dotyczące funkcjonowania organizacji o różnych strukturach i formach organizacyjno-prawnych,
  • ma podstawową wiedzę na temat zarządzania zmianą w organizacji,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą metod doskonalenia organizacji i innowacji,
  • ma podstawową wiedzę o przyczynach, charakterystyce i przebiegu etapów cykli rozwoju rynków i życia produktów,
  • ma elementarną wiedzę o podstawowych nurtach teoretycznych
  w zarządzaniu i ich historycznej ewolucji,
  • zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych,
  • zna podstawowe formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  2) w kategorii umiejętności:
  • interpretuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz typowe problemy z zakresu zarządzania i marketingu,
  • potrafi pozyskiwać, analizować i interpretować dane ilościowe
  i jakościowe w celu oceny procesów ekonomiczno-społecznych,
  • analizuje i interpretuje podstawowe zjawiska przyczynowo-skutkowe w gospodarce i różnych obszarach życia społecznego,
  • wykorzystuje standardowe narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania zjawisk ekonomiczno-społecznych,
  • prawidłowo posługuje się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów menedżerskich,
  • umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej menedżera,
  • potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów natury ekonomiczno-społecznej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania,
  • posiada umiejętność racjonalnego myślenia i wnioskowania oraz analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych,
  • posiada umiejętność przygotowania opracowań pisemnych z zakresu zarządzania,
  • posiada umiejętność przygotowania elementów opracowania naukowego w języku obcym,
  • potrafi przygotować wystąpienia ustne w zakresie nauk ekonomicznych,
  • ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań ekonomicznych,
  • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
  3) w kategorii kompetencje społeczne:
  • rozumie potrzebę systematycznego śledzenia sytuacji na rynku pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
  • ma świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej
  i globalnej, wobec czego rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
  • potrafi aktywnie uczestniczyć w grupie opracowującej projekty gospodarcze i społeczne, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie zarządzania,
  • w sposób sprawny i skuteczny planuje, organizuje, koordynuje
  i kontroluje określone zadania i projekty,
  • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
  z ograniczonością zasobów i skłonnością do ryzyka, które są podstawą decyzji menedżerskich,
  • potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne,
  • w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności w obszarze gromadzenia i analizy danych, potrafi doskonalić i uzupełniać swoje dotychczasowe kompetencje,
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  • jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej,
  • odpowiedzialnie i kompleksowo przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje działania menedżera.
  PRAKTYKI
  Program studiów uwzględnia obowiązkowe praktyki kierunkowe w wymiarze 20 dni roboczych.
  Cele praktyki kierunkowej:
  • rozszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy zespołowej itp.,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań,
  • poznanie praktycznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  • nabycie umiejętności dokumentowania działań przedsiębiorstwa (instytucji), w tym umiejętności dokumentowania czasu pracy i jego rozliczania,
  • pozyskanie materiałów do prac dyplomowych i zajęć projektowych (jeśli istnieje taka możliwość),
  • rozpoznanie własnych szans na rynku pracy,
  • aktywizacja zawodowa studentów - zainicjowanie lub rozszerzenie kontaktów zawodowych.
  Student powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia
2
Technologie informacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
16
II - Podstawowe
Matematyka
0
Mikroekonomia
3
Podstawy zarządzania
4,5
Prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Repetytorium
2
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 1 - F2
11,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
14
II - Podstawowe
Finanse
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
16
Matematyka
0
Nauka o organizacji
3
Podstawy makroekonomii
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
16
16
Statystyka opisowa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
32
16
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 2 - F2
10,5
Społeczna odpowiedzialność biznesu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
VII - Inne
Etykieta
0,5
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
przedmiot kształcenia ogólnego
2
III - Kierunkowe
Marketing
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
14
Zachowania organizacyjne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
16
Zarządzanie jakością
3
Zarządzanie operacyjne
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
16
Zarządzanie zasobami ludzkimi
3
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru 1 - F3
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
24,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Badania marketingowe
3
Finanse przedsiębiorstw
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
14
Informatyka w zarządzaniu
3,5
Rachunkowość finansowa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
14
V - Specjalizacyjne
Doradztwo podatkowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
16
Przedmiot do wyboru 2 - F3
2
Seminarium licencjackie
3,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Procesy informacyjne w zarządzaniu
3,5
Zarządzanie projektami
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
7
V - Specjalizacyjne
Analiza ekonomiczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Podstawy ubezpieczeń
3,5
Podstawy wyceny
3,5
Polityka gospodarcza
3,5
Przedmiot do wyboru 3 - F3
1,5
Seminarium licencjackie
3,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
Zarządzanie inwestycjami
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
7
14
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
V - Specjalizacyjne
Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
14
Metody organizacji i zarządzania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
7
14
Przedmiot do wyboru 4 - F3
1,5
Seminarium licencjackie
13,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
28
Transport i spedycja
3,5
Zarządzanie marketingowe
4
SUMA
30,0