Badania marketingowe

Marketing research

2022L

Kod przedmiotu12S1O-BADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające: podstawy mikroekonomii, podstawy marketingu, podstawy statystyki, informatyka
Wymagania wstępnerozumienie rynku, podstawowa terminy marketingu (leksykon marketingu), podstwy teorii statystyki, opisowa analiza rozkładów i dynamiki zjawisk rynkowych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRynek i marketing. System informacji marketingowej firmy. Badania marketingowe – definicje, funkcje i typologia. Metody ilościowych badań marketingowych. Narzędzia ilościowych badań marketingowych. Podstawowe metody jakościowych badań marketingowych. Narzędzia badawcze jakościowych badań marketingowych. Postawy, motywy i preferencje nabywcze. Techniki projekcyjne ,mapy percepcji i profile semantyczne. Projektowanie próby. Przeprowadzanie wywiadów (badania sondażowe). Analiza danych ilościowych. Analiza danych jakościowych. Sporządzanie i prezentacja raportu z badań. Badania marketingowe w strategicznym zarządzaniu marketingowym. Badanie uwarunkowań postępowania nabywców dóbr konsumpcyjnych oraz nabywców instytucjonalnych.,ĆWICZENIA:Menedżer marketingu w organizacji. Formułowanie problemów marketingowych firmy. Projektowanie badania. Narzędzia badawcze i ich ocena oraz testowanie. Badania terenowe. Analiza wstępna i zaawansowana danych w badaniach ilościowych. Opracowywanie wyników badań i sporządzanie raportu z badań ilościowych. Raport z badań ilościowych. Metody i narzędzia jakościowego wywiadu marketingowego. Mierzenie postaw i preferencji. Techniki projekcyjne i mapy percepcji w marketingowych projektach badawczych. Prezentacja raportu z badań jakościowych. Podsumowanie ćwiczeń.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod i technik badawczych oraz narzędzi i instrumentów wykorzystywanych w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych. Zdobycie wiedzy i umiejętności sprawnego (skutecznego, ekonomicznego i etycznego) działania w dostarczaniu informacji służącej rozwiązywaniu problemów marketingowych organizacji.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. , PWN, 1994, s. 143-160 2) Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa., PWE, 2007, s. 13-48, 76- 3) Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana., PWN, 2000, s. 99-193 4) Nikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, 1999, s. 13-43, 102 5) Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 23-68 6) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, 2009, s. 52-67 7) Kowalkowski A., , Promocja w Internecie w świetle przeprowadzonych badań., t. EPU nr 42, Zeszyty Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 539-547
Uwagibrak