Finanse przedsiębiorstw

Finance of enterprises

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-FINP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota, cele i funkcje zarządzania finansami, decyzje finansowe w krótkim i długim okresie. Kapitał i źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Dźwignie ekonomiczne i ich wpływ na wyniki finansowe. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw – istota, rodzaje oraz ocena opłacalności inwestycji. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa – analiza, ocena, determinanty.,ĆWICZENIA:Analiza porównawcza źródeł i instrumentów finansowania działalności przedsiębiorstw. Wykorzystanie dźwigni ekonomicznych w procesach decyzyjnych. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Tworzenie prostych planów i sprawozdań finansowych z wykorzystaniem podstawowych operacji gospodarczych. Wyznaczanie kosztu kapitału i jego zastosowanie w procesach decyzyjnych. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem danych z bazy Thomson Reuters. Zarządzanie płynnością finansową.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi