Finanse

Finance

2021L

Kod przedmiotu12S1O-FINS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia, podstawy nauk o organizacji
Wymagania wstępnepodstawy przedsiębiorczości
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystem finansowy w państwie i gospodarce. Pieniądz - cena i wartość. System bankowy w Polsce i jego rola w kreacji pieniądza. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. Charakterystyka rynku finansowego i jego podstawowych instrumentów (bony pieniężne, bony skarbowe, weksle, pożyczki międzybankowe, akcje PDA, prawa poboru, obligacje, listy zastawne, kontrakty terminowe i opcje). Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusze inwestycyjne i alternatywne inwestycje - przykłady. Ryzyko i stopa zwrotu na rynku finansowym. System finansów publicznych w Polsce (rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych). ,ĆWICZENIA:Pieniądz na rynku finansowym (wycena wartości bieżącej i przyszłej pojedynczych płatności oraz strumieni płatności). Działalność operacyjna banków (oprocentowanie a koszt kredytu, RRSO, sporządzanie harmonogramów spłat zobowiązań). Analiza stóp zwrotu i ryzyka wybranych instrumentów rynku pieniężnego (bony skarbowe, bony pieniężne, weksle). Wycena akcji i obligacji modelem dyskontowym. Przepływy pieniężne w sektorze finansów publicznych. Analiza budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej, zasad funkcjonowania i organizacji rynku finansowego jego instytucji i instrumentów finansowych. Nabycie umiejętności oceny efektywności instrumentów rynku finansowego oraz zasad ich stosowania przez uczestników rynków finansowych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. Poltext, Bankowość. Podręcznik akademicki, 2011r., tom 2) A. Wernik, wyd. PWE, Finanse publiczne, 2014r., tom 3) G. Gerdesmeier, wyd. bookboon.com, Fundamentals of monetary policy in the euro area, 2013r., tom 4) M. Sierpińska, T. Jachna, wyd. PWN, Metody podejmowania decyzji finansowych, 2007r., tom
Uwagiwymagane kalkulatory na ćwiczeniach i kolokwiach pisemnych, wykorzystanie danych pochodzących bazy Eikon Refinitive (Thomson Reuters).