Nauka o organizacji

Science organization

2021L

Kod przedmiotu12S1O-NOR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy o zarządzaniu oraz o procesach gospodarczych i społecznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTeorie o organizacji – kontekst terminologiczny. Rodzaje i typy organizacji. Organizacje - rys historyczny. Zmiany w organizacjach. Cykl życia organizacji. Metafory organizacji. CSR – organizacja jako osoba. Sieci międzyorganizacyjne- kontekst terminologiczny, geneza. Elementy składowe sieci międzyorganizacyjnych. Klasyfikacja rodzajowa sieci międzyorganizacyjnych.,ĆWICZENIA:Wprowadzenie do ćwiczeń z zakresu nauki o organizacji. Analiza wybranych elementów organizacji. Analiza modeli analizy organizacji. Analiza zasobów organizacji. Analiza systemowa organizacji. Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Projektowanie struktury organizacyjnej. Analiza cykli rozwoju organizacji. Analiza i wprowadzenie zmian w organizacji. Charakterystyka i analiza organizacji przyszłości.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami nauki o organizacji, z formami i zasadami funkcjonowania organizacji, tendencjami w rozwoju teorii i praktyki organizacyjnej.
Literatura podstawowa1) Adamik A. (red.), "Nauka o organizacji", Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa, 2013, s. 525 2) Marek S., Białaszewicz M. (red.), "Podstawy nauki o organizacji", PWE, 2011, s. 444
Literatura uzupełniająca1) Kożuch B. , wyd. CeDeWu, Nauka o organizacji, 2018r., tom , 290s. 2) Bielski M. , wyd. C. H. Beck, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, 2004r., tom , 244s.
Uwagi