Podstawy wyceny

Basis of Valuation

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-PODW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia i definicje: cena, wartość, popyt, podaż, własność i inne. Podstawowe formy władania majątkiem, charakterystyka i uwarunkowania. Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny. Podejście rynkowe - warunki zastosowania, podstawowe metody i techniki obliczeniowe. Kiedy obliczona wartość jest wartością rynkową? Podejście dochodowe - podstawowe metody i techniki, w tym: dyskontowania strumieni pieniężnych, kapitalizacji prostej. Zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie. Przykłady zastosowania poszczególnych metod do wyceny przedsiębiorstw, zasobów, nieruchomości, majątku trwałego i ruchomego, wartości niematerialnych i prawnych.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje: cena, wartość, popyt, podaż, własność i inne. Podstawowe formy władania majątkiem, charakterystyka i uwarunkowania. Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny. Podejście rynkowe - warunki zastosowania, podstawowe metody i techniki obliczeniowe. Kiedy obliczona wartość jest wartością rynkową? Podejście dochodowe - podstawowe metody i techniki, w tym: dyskontowania strumieni pieniężnych, kapitalizacji prostej. Zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie. Przykłady zastosowania poszczególnych metod do wyceny przedsiębiorstw, zasobów, nieruchomości, majątku trwałego i ruchomego, wartości niematerialnych i prawnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łaguna T., Łaguna D., Podstawy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów środowiska., t. 1, EXPOL, 2014, s. 204
Literatura uzupełniająca
Uwagi