Podstawy zarządzania

Fundamentals of management

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-PODZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota i funkcje zarządzania. Rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu. Otoczenie organizacji. Procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji. Planowanie w organizacjach. Struktury organizacyjne. Motywowanie w zarządzaniu. Proces kontrolowania. Istota pracy kierowniczej. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji. Zarządzanie potencjałem społecznym. Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi. Zarządzanie zmianą a rozwój organizacji. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w warunkach globalizacji. ,ĆWICZENIA:Planowanie w organizacjach. Analizowanie i projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Typologia kierowników i style kierowania. Zarządzanie personelem. Motywowanie pracowników. Organizacja pracy własnej kierownika. Komunikowanie się w organizacjach. Negocjacje w zarządzaniu. Kontrola w organizacji. Tworzenie firmy. Misja i strategia przedsiębiorstwa
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizacji i zarządzania, w tym poznanie historycznego rozwoju myśli organizatorskiej. Celem praktycznym jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i projektowania struktur organizacyjnych, wyboru podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania, rozumienia zasad i prawidłowości funkcjonowania instrumentów zarządzania, identyfikacji problemów zarządzania.
Literatura podstawowa1) Koźmiński A.K., Piotrowski W. , Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, 2008 2) Niedzielski E. [red.], , Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, UWM, 2006 3) Stoner J., Freemanm R. E., Gilbert D. R. jr, Kierowanie, PWE, 2011r
Literatura uzupełniająca1) Koźmiński A. K., Jemielniak D, wyd. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Zarządzanie od podstaw, 2011r., tom 2) Griffin R.W., wyd. PWN, Podstawy zarządzania organizacjam, 2017r., tom 3) Bednarski A, wyd. TNOIK., Zarys teorii organizacji i zarządzania, 2001r., tom
Uwagi-