Podstawy makroekonomii

Fundamentals of macroeconomics

2021L

Kod przedmiotu12S1O-POMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do makroekonomii. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza, system bankowy, polityka monetarna. Inflacja i jej wpływ na procesy gospodarcze. Model IS-LM. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia. Handel zagraniczny. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne w gospodarce.,ĆWICZENIA:Podstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne. Metody obliczania produktu i dochodu narodowego. Rachunek nominalnego i realnego PKB. Popyt i podaż globalna, sposoby wyznaczania równowagi w gospodarce. Analiza procesów mnożnikowych. Analiza rozmiarów i struktury budżetu państwa oraz długu publicznego. Rodzaje i skutki polityki fiskalnej państwa. Analiza popytu i podaży pieniądza oraz równowagi na rynku pieniądza. Polityka monetarna i jej efekty. Przyczyny, skutki i sposoby pomiaru inflacji. Wykorzystanie modelu IS-LM do analizy wpływu polityki monetarnej i fiskalnej na równowagę makroekonomiczną. Podstawowe problemy rynku pracy, analiza wielkości bezrobocia w gospodarce. Handel zagraniczny - analiza bilansu handlowego oraz wpływu kursów walutowych na opłacalność sprzedaży. Czynniki wzrostu gospodarczego i sposoby jego pomiaru. Przedsiębiorstwo w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 2) Nowak A.Z., Zalega T., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
Literatura uzupełniająca
UwagiOgólne warunki uczestnictwa w ćwiczeniach i wykładach oraz zaliczenia przedmiotu reguluje Regulamin Studiów.