Społeczna odpowiedzialność biznesu

Corporate Social Responsibility

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-SOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, wyd. Wyd. PWN, 2013 2) Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, wyd. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011 3) Krzysztofek A., Borcuch A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Labolatorium Wiedzy, Kielce, 2019 4) Żychlewicz M., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, http://www.wzieu.pl/zn/858/30_ZN_858.pdf, 2015 5) Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu/spoleczna_odpowiedzialnosc, 2009 6) Buczkowski B., Drożyński T. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/18769/Buczkowski%20i%20in._Spo%C5%82eczna%20o, 2016 7) Bak M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialnosc biznesu w małych i srednich przedsiebiorstwach, https://www.scribd.com/document/138343398/B%C4%85ka-M-Kulawczuk-P-red-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi