Statystyka opisowa

Descriptive statistics

2021L

Kod przedmiotu12S1O-STAO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot i zadania statystyki opisowej. Podstawowe pojęcia dotyczące statystyki opisowej. Rodzaje cech statystycznych. Rozkład cechy statystycznej. Prezentacja graficzna i tabelaryczna materiału statystycznego. Opis statystyczny rozkładu cechy, miary położenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji. Cecha dwuwymiarowa. Analiza współzależności cech. Miary współzależności cech mierzalnych i niemierzalnych. Model regresji liniowej. Wybrane metody analizy dynamiki zjawisk. Zastosowanie wybranych metod statystyki opisowej w badaniuzjawisk ekonomicznych i zarządzaniu.,ĆWICZENIA:Prezentowanie, analizowanie oraz interpretowanie danych statystycznych wykorzystując metody statystyki opisowej. Wyznaczanie oraz interpretowanie parametrów rozkładów jednowymiarowych w tym miar położenia, miar zmienności, miar asymetrii, miar kształtu. Wyznaczanie współczynników korelacji pomiędzy cechami mierzalnymi i niemierzalnymi i ich interpretacja. Wyznaczanie parametrów strukturalnych liniowej funkcji regresji oraz ocena jej dopasowanie do danych empirycznych na podstawie odpowiednich miar. Analizowanie dynamiki zjawiska, wyznaczanie wybranych mierników dynamiki, szacowanie modelu tendencji rozwojowej. Wykorzystanie narzędzia komputerowych do statystycznej analizy danych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobczyk M., Statystyka, PWN, 2007 2) Rószkiewicz M., Statystyka. Kurs Podstawowy., EFEKT, 2002 3) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi