Zarządzanie operacyjne

Operational management

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-ZARO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do zarządzania operacyjnego. Istota zarządzania operacyjnego. Funkcjonowanie i efektywność systemu operacyjnego przedsiębiorstwa. Proces wytwórczy i jego organizacja. Zasady racjonalnej organizacji produkcji. Analiza zdolności produkcyjnej. Gospodarka środkami trwałymi. Gospodarka zapasami.,ĆWICZENIA:Cykl produkcyjny - struktura i rodzaje. Cyklogram wyrobu złożonego. Typy i formy organizacji produkcji oraz obliczenie taktu produkcji. Specjalizacja komórek produkcyjnych. Rytmiczność produkcji. Zdolność produkcyjna urządzeń o pracy ciągłej i okresowej. Optymalizacja wielkości zamówienia materiałów. Wybór technologii produkcji. Metoda MRP. Metoda ABC w planowaniu i kontroli zapasów materiałowych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi