Zarządzanie inwestycjami

Investment management

2022L

Kod przedmiotu12S1O-ZARZI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie, cechy, klasyfikacje i znaczenie inwestycji w przedsiębiorstwie. Inwestycje a projekt inwestycyjny. Zarządzanie inwestycjami (istota, obszary, metodyki, narzędzia). Proces inwestycyjny - pojęcie, organizacja, interesariusze. Statyczne metody oceny efektywności inwestycji: okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, księgowa stopa zwrotu, próg rentowności. Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji rzeczowych: wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik wartości bieżącej netto, wskaźnik zyskowności, zdyskontowany okres zwrotu. Wersje NPV. Koncepcje ustalania stopy dyskontowej (kosztowa, oparta na modelu CAPM, przychodowa, oparta na oprocentowaniu kapitału dłużnego). Pojęcie, źródła i rodzaje ryzyka projektu inwestycyjnego.Techniki szacowania premii za ryzyko. Standardy zarządzania ryzykiem. Metody analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego (m.in. rachunek wrażliwości, analiza scenariuszowa, metody statystyczno-probabilistyczne, drzewa decyzyjne, równoważnik pewności, korygowanie efektywności). Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów inwestycyjnych. Rozwiązywanie konfliktów w zespole projektowym. Finansowanie działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach.,ĆWICZENIA:Teoretyczne podstawy zarządzania inwestycjami. Statyczne metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji: okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, księgowa stopa zwrotu, próg rentowności. Dynamiczne formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowych: wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik wartości bieżącej netto, wskaźnik zyskowności, zdyskontowany okres zwrotu. Metody ustalania stopy dyskontowej - kosztowa, oparta na modelu CAPM. Metody oceny ryzyka (analiza scenariuszy hipotetycznych, analiza wrażliwości, metody statystyczno-probabilistyczne, metody korygowania efektywności). Praktyczne wykorzystanie metod oceny opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowych - studium przypadku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi