Zachowania organizacyjne

Organizational behaviors

2021L

Kod przedmiotu12S1O-ZOR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępneOgólna wiedza z podstaw zarządzania
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota, geneza i uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Indywidualne uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji: osobowość, postrzeganie, motywacja, postawy wobec pracy, uczenie się zachowań. Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym: podstawowe koncepcje dotyczące grup i zespołów, władza i przywództwo, konflikt w organizacji. Organizacyjny kontekst zachowań ludzi w organizacji: kultura organizacyjna, zmiana i doskonalenie organizacji.,ĆWICZENIA:Zachowania organizacyjne - istota i rodzaje. Osobowość jako determinanta zachowań organizacyjnych. Zjawisko percepcji i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji. Motywacyjne aspekty zachowań ludzi w organizacji. Zachowania organizacyjne w kontekście grup i zespołów. Władza i przywództwo - skuteczność działań przywódczych. Problemy komunikacji społecznej. Konflikty w organizacji i ich wpływ na zachowania organizacyjne. Kulturowe wyznaczniki zachowań ludzi w organizacji - kultura organizacyjna. Społeczne problemy zmian organizacyjnych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej istoty i uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji (aspekt poznawczy). Kształtowanie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania tej wiedzy dla wyjaśniania oraz przewidywania zachowań ludzkich i sprawowania nad nimi kontroli w organizacjach (aspekt praktyczny).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Sikorski Cz., wyd. PWN, Zachowania ludzi w organizacji, 2001r., tom 2) Penc J., wyd. Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, 2011r., tom 3) Tyrała P., wyd. Adam Marszałek, Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania. Współzależność czynników osobowościowych i prakseologicznych, 2004r., tom 4) Moczydłowska J., wyd. Śląsk, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, 2006r., tom
Uwagi