Zarządzanie zasobami ludzkimi

Personnel management

2021L

Kod przedmiotu12S1O-ZZL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć z zarządzania
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwolucja funkcji personalnej - od zasobów do kapitału. Istota i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Planowanie zatrudnienia - ujęcie szerokie i wąskie. Etapy i metody planowania zatrudnienia w ujęciu wąskim. Rekrutacja pracowników. Istota, rodzaje i metody rekrutacji. Selekcja i wprowadzanie do pracy. Kryteria i metody selekcji. Procedura wprowadzenia do pracy. Ocenianie pracowników. SOOP i jego elementy: cele, kryteria, podmiot, przedmiot, metody i częstotliwość oceniania. Błędy w ocenie. Wynagradzanie pracowników. Składniki, funkcje i formy wynagrodzeń. Rozwój zasobów ludzkich. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich. Proces szkoleniowy i jego elementy. Efektywność szkoleń.,ĆWICZENIA:Wycena zasobów ludzkich. Planowanie zatrudnienia - obliczanie potrzeb kadrowych, analiza przypadku. Analiza pracy. Opis stanowiska pracy, tworzenie karty opisu stanowiska pracy. Rekrutacja pracowników - zasady tworzenia i przygotowanie anonsu prasowego. Krytyczna analiza przykładowych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Produktywność potencjału pracy. Selekcja pracowników - zastosowanie profili kompetencyjnych. Oceny pracownicze, syntetyczna analiza wyników ocen - analiza przypadku. Wynagradzanie pracowników, funkcje i formy wynagrodzeń – analiza przypadku. Rozwój zasobów ludzkich. Zwolnienia pracowników.
Cel kształceniaOmówienie obszarów zadaniowych i poznanie metod zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (aspekt poznawczy). Kształtowanie i rozwój umiejętności kierowniczych w dziedzinie zasobów ludzkich (aspekt praktyczny).
Literatura podstawowa1) Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi.Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa, 2020 2) Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania, PWE, Warszawa, 2018 3) Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S., Zarządzanie potencjałem społecznym, Expol, Włocławek, 2013
Literatura uzupełniająca1) Golnau W., Kalinowski M. Litwin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa, 2010 2) Czaplicka-Kozłowska, Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach gmin samorządu terytorialnego – perspektywa pracownika, UWM, Olsztyn, 2019
Uwagibrak