Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych

Auditing in public institutions and business entitie

2021L

Kod przedmiotu2212S1-AWPGIP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, finanse publiczne
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć z zakresu: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość pojęć z obszaru analizy finansowej.
Opis ćwiczeńPraktyczna strona realizacji audytu zewnętrznego (wybrane elementy rewizji finansowej): Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat jako elementy sprawozdania finansowego. Etap wstępny badania sprawozdania finansowego (cz.1)-analiza pozioma i pionowa bilansu. Etap wstępny badania sprawozdania finansowego (cz.2)-analiza pozioma i pionowa RZiS. Analiza wskaźnikowa w rewizji finansowej. Badanie relacji składników RZiS. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego. Praktyczna strona realizacji audytu wewnętrznego: analiza ryzyka i plan badania na potrzeby audytu wewnętrznego.
Opis wykładówWprowadzenie do tematyki audytu - pojęcie, cel, funkcje, podział audytu. Różnice między audytem wewnętrznym a audytem zewnętrznym. Prawne wymogi w zakresie rewizji sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania audytora. Procedury, planowanie, metody i techniki audytu finansowego. Dowody i dokumentacja audytowa. Etapy badania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta. Sylwetka zawodowa biegłego rewidenta. Pojęcie, cel, zakres, funkcje oraz regulacje prawne audytu wewnętrznego. Fazy i etapy audytu wewnętrznego. Metody, techniki i narzędzia w audycie wewnętrznym. Standardy audytu wewnętrznego i kodeks etyki audytora. Analiza ryzyka na potrzeby audytu. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych.
Cel kształceniaZapoznanie słuchaczy z istotą oraz problematyką audytu.
Literatura podstawowa1) Kazimiera Winiarska, Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. , Difin, 2019 2) Teresa Kiziukiewicz, Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Difin, 2013 3) Anna Bartoszewicz, Praktyka funkcjonowania audytu wewnetrznego, CeDeWu, 2011 4) Józef Marzec, Jan Śliwa, Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju, Difin, 2016 5) Józef Pfaff, Rewizja finansowa. Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015
Literatura uzupełniająca1) Kazimiera Winiarska , wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Audyt finansowy, 2017r., tom 2) Konrad Knedler, wyd. Akademia Kształcenia Kadr, Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy. , 2014r., tom
UwagiĆwiczenia odbywają się co drugi tydzień.