Finanse

Finance

2019L

Kod przedmiotu2212S1-FINANSE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia, podstawy nauk o organizacji
Wymagania wstępnepodstawy przedsiębiorczości
Opis ćwiczeńPieniądz na rynku finansowym (wycena wartości bieżącej i przyszłej pojedynczych płatności oraz strumieni płatności). Działalność operacyjna banków (oprocentowanie a koszt kredytu, RRSO, sporządzanie harmonogramów spłat zobowiązań). Analiza stóp zwrotu i ryzyka wybranych instrumentów rynku pieniężnego (bony skarbowe, bony pieniężne, weksle). Wycena akcji i obligacji modelem dyskontowym. Przepływy pieniężne w sektorze finansów publicznych. Analiza budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Opis wykładówSystem finansowy w państwie i gospodarce. Pieniądz - cena i wartość. System bankowy w Polsce i jego rola w kreacji pieniądza. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. Charakterystyka rynku finansowego i jego podstawowych instrumentów (bony pieniężne, bony skarbowe, weksle, pożyczki międzybankowe, akcje PDA, prawa poboru, obligacje, listy zastawne, kontrakty terminowe i opcje). Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusze inwestycyjne i alternatywne inwestycje - przykłady. Ryzyko i stopa zwrotu na rynku finansowym. System finansów publicznych w Polsce (rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych).
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej, zasad funkcjonowania i organizacji rynku finansowego jego instytucji i instrumentów finansowych. Nabycie umiejętności oceny efektywności instrumentów rynku finansowego oraz zasad ich stosowania przez uczestników rynków finansowych.
Literatura podstawowa1) M. Podstawka (red.), Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, PWN, 2019 2) J. Ostaszewski (red.), Finanse , Difin, 2013 3) W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, 2018 4) H. Zadora, Finanse: kategorie, zjawiska i procesy, podmioty, Difin, 2015
Literatura uzupełniająca1) W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, wyd. Poltext, Bankowość. Podręcznik akademicki, 2011r., tom 2) A. Wernik, wyd. PWE, Finanse publiczne, 2014r., tom 3) G. Gerdesmeier, wyd. bookboon.com, Fundamentals of monetary policy in the euro area, 2013r., tom 4) M. Sierpińska, T. Jachna, wyd. PWN, Metody podejmowania decyzji finansowych, 2007r., tom
Uwagiwymagane kalkulatory na ćwiczeniach i kolokwiach pisemnych