Nauka o organizacji

Science organization

2019L

Kod przedmiotu2212S1-NAUKAOOR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy o zarządzaniu oraz o procesach gospodarczych i społecznych
Opis ćwiczeńIdentyfikacja podstawowych rodzajów i typów organizacji oraz określenie celów ich działalności - opis przypadku. Diagnoza makrootoczenia organizacji. Diagnoza mikrootoczenia organizacji w oparciu o metodę pięciu sił Portera. Określenie kryteriów wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa. Wybór optymalnej formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa - opis przypadku. Określenie podstawowych czynników kształtujących strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Projektowanie struktur organizacyjnych - grupowanie stanowisk organizacyjnych, zasady organizowania. Analiza zasobów przedsiębiorstwa. Określenie podstawowych zasad gospodarowania środkami trwałymi i obrotowymi organizacji. Identyfikacja współczesnych koncepcji w nauce o organizacji - opis przypadku.
Opis wykładówTeorie o organizacji. Istota poznania naukowego i nauka o organizacji. Pojęcie i cechy organizacji. Rodzaje i typy organizacji. Cykl życia organizacji. Formalizacji i strukturalizacja. Tworzenie struktur organizacyjnych i reorganizacja. Przedsiębiorstwo jako organizacja. Zasoby i potencjał organizacji. Funkcje, procesy i cele organizacji. Organizacja w przyszłości.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami nauki o organizacji, z formami i zasadami funkcjonowania organizacji, tendencjami w rozwoju teorii i praktyki organizacyjnej.
Literatura podstawowa1) Adamik A. (red.), "Nauka o organizacji", Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa, 2013 2) Marek S., Białaszewicz M. (red.), "Podstawy nauki o organizacji", PWE, 2008 3) Bielski M., "Podstawy teorii organizacji i zarządzania", Wyd. C.H. Beck Warszawa, 2004 4) Kożuch B., "Nauka o organizacji", Ce De Wu Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi