Nauka o organizacji

Science organization

2019L

Kod przedmiotu2212S1-NAUKAOOR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy o zarządzaniu oraz o procesach gospodarczych i społecznych
Opis ćwiczeńWprowadzenie do ćwiczeń z zakresu nauki o organizacji. Analiza wybranych elementów organizacji. Analiza modeli analizy organizacji. Analiza zasobów organizacji. Analiza systemowa organizacji. Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Projektowanie struktury organizacyjnej. Analiza cykli rozwoju organizacji. Analiza i wprowadzenie zmian w organizacji. Charakterystyka i analiza organizacji przyszłości.
Opis wykładówTeorie o organizacji – kontekst terminologiczny. Rodzaje i typy organizacji. Cykl życia organizacji. Zmiany w organizacjach. Cykl życia organizacji. Metafory organizacji. CSR – organizacja jako osoba. Sieci międzyorganizacyjne- kontekst terminologiczny, geneza. Elementy składowe sieci międzyorganizacyjnych. Klasyfikacja rodzajowa sieci międzyorganizacyjnych.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami nauki o organizacji, z formami i zasadami funkcjonowania organizacji, tendencjami w rozwoju teorii i praktyki organizacyjnej.
Literatura podstawowa1) Adamik A. (red.), "Nauka o organizacji", Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa, 2013 2) Marek S., Białaszewicz M. (red.), "Podstawy nauki o organizacji", PWE, 2008 3) Bielski M., "Podstawy teorii organizacji i zarządzania", Wyd. C.H. Beck Warszawa, 2004 4) Kożuch B., "Nauka o organizacji", Ce De Wu Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi