Podstawy makroekonomii

Fundamentals of macroeconomics

2019L

Kod przedmiotu2212S1-PODMAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikroekonomia
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii
Opis ćwiczeńPodstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne. Ruch okrężny w gospodarce. Metody obliczania produktu i dochodu narodowego. Rachunek nominalnego i realnego PKB oraz tempa wzrostu gospodarczego. Popyt i podaż globalna w gospodarce, konstrukcja krzywych AD i AS. Sposoby wyznaczania równowagi w gospodarce, analiza procesów mnożnikowych. Analiza rozmiarów i struktury budżetu państwa, deficytu budżetowego i długu publicznego. Rodzaje i skutki polityki fiskalnej państwa. Analiza popytu i podaży pieniądza oraz równowagi na rynku pieniądza. Polityka monetarna i jej efekty. Przyczyny, skutki i sposoby pomiaru inflacji. Wykorzystanie modelu IS-LM do analizy wpływu polityki monetarnej i fiskalnej na równowagę makroekonomiczną. Podstawowe problemy rynku pracy, analiza wielkości bezrobocia w gospodarce. Handel zagraniczny - analiza bilansu handlowego oraz wpływu kursów walutowych na opłacalność sprzedaży. Czynniki wzrostu gospodarczego i sposoby jego pomiaru. Przedsiębiorstwo w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego.
Opis wykładówWprowadzenie do makroekonomii. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza, system bankowy, polityka monetarna. Inflacja i jej wpływ na procesy gospodarcze. Model IS-LM. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia. Handel zagraniczny. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne w gospodarce.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu podstaw makroekonomii. Zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, problemami i procesami makroekonomicznymi. Wyjaśnienie wpływu procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce na warunki prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy z zakresu podstaw makroekonomii.
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Literatura uzupełniająca1) Krugman P., Wells R., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Makroekonomia , 2016r., tom 2) Begg D., Vernasca G, Fischer S., Dornbusch R., wyd. Poskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Makroekonomia, 2014r., tom 2
UwagiOgólne warunki uczestnictwa w ćwiczeniach i wykładach oraz zaliczenia przedmiotu reguluje Regulamin Studiów.