Podstawy zarządzania

Fundamentals of management

2019Z

Kod przedmiotu2212S1-PODSTZAR
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy ekonomii i socjologii
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy z ekonomii i socjologii
Opis ćwiczeńPlanowanie w organizacjach. Analizowanie i projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Typologia kierowników i style kierowania. Zarządzanie personelem. Motywowanie pracowników. Organizacja pracy własnej kierownika. Komunikowanie się w organizacjach. Negocjacje w zarządzaniu. Kontrola w organizacji. Tworzenie firmy. Misja i strategia przedsiębiorstwa
Opis wykładówZapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizacji i zarządzania, w tym poznanie historycznego rozwoju myśli organizatorskiej. Celem praktycznym jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i projektowania struktur organizacyjnych, wyboru podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania, rozumienia zasad i prawidłowości funkcjonowania instrumentów zarządzania, identyfikacji problemów zarządzania.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizacji i zarządzania, w tym poznanie historycznego rozwoju myśli organizatorskiej. Celem praktycznym jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i projektowania struktur organizacyjnych, wyboru podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania, rozumienia zasad i prawidłowości funkcjonowania instrumentów zarządzania, identyfikacji problemów zarządzania.
Literatura podstawowa1) Koźmiński A.K., Piotrowski W., "Zarządzanie. Teoria i praktyka", PWN, 2008 2) Niedzielski E. (red.), "Wybrane zagdnienia z podstaw zarządzania", UWM, 2006 3) Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R., "Kierowanie", PWE, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi