Podstawy wyceny

2021Z

Kod przedmiotu2212S1-PODW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łaguna T., Łaguna D., Podstawy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów środowiska., t. 1, EXPOL, 2014, s. 204
Literatura uzupełniająca
Uwagi