Polityka gospodarcza

Economic policy

2020L

Kod przedmiotu2212S1-POLGOSP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia, makroekonomia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień teorii ekonomii
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia i zagadnienia polityki gospodarczej. Uzasadnienie interwencji państwa w gospodarkę, działania publiczne, sektor publiczny, dobra publiczne. Polityka gospodarcza w warunkach przemian ustrojowo-systemowych(sytuacja gospodarki Polski na początku transformacji, modele transformacji ustrojowej, założenia planu Balcerowicza). Polityka pieniężna (istota i funkcje, regulowanie podaży pieniądza). Zagraniczna polityka ekonomiczna. Próba oceny wpływu wybranych procesów i zjawisk ekonomicznych na gospodarkę.
Opis wykładówIstota polityki gospodarczej. Cele, narzędzia, metody, dziedziny i przesłanki za wprowadzeniem polityki gospodarczej. Systemy gospodarcze. Funkcje polityki w różnych systemach gospodarczych. Interwencjonizm w gospodarce. Uwarunkowania wzrostu gospodarczego. Dekompozycja wzrostu gospodarczego. Polityka/strategie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Polityka pieniężna oraz kursu walutowego. Polityka fiskalna. Budżet, deficyt budżetowy i dług publiczny. Znaczenie ratingów w kosztach obsługi długu. Handel zagraniczny. Polityka handlowa. Wykorzystanie szablonu modelu biznesowego do projektowania usługi publicznej. Kryzysy gospodarcze i polityka antycykliczna.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. narzędzi, celów i uwarunkowań polityki gospodarczej w różnych systemach, zawodności rynku, skutków interwencji państwa w gospodarkę. Kształtowanie umiejętności analizy i oceny problemów społeczno-gospodarczych. Rozwiniecie umiejętności komunikacji i pracy w grupie, a także pracy indywidualnej.
Literatura podstawowa1) Kisiel R., R. Marks-Bielska (red. nauk.), Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane), UWM, 2013 2) Winiarski B. (red. nauk.), Polityka gospodarcza, PWN, 2019 3) Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, UG, 2004
Literatura uzupełniająca1) Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, 2002 2) Bénassy-Quéré A., Cœuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J., Economic Policy: Theory and Practice, Oxford University Press, 2018 3) Sławiński A. (red.),, Polityka pieniężna, C.H. Beck, 2011 4) Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia, SGH, 2008 5) Nazarczuk J., Umiński S., Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland, UWM, 2019
Uwagi-