Społeczna odpowiedzialność biznesu

Corporate Social Responsibility

2020Z

Kod przedmiotu2212S1-SOBIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZachowania społecznie odpowiedzialne w relacjach z inwestorami, CSR w obszarach zadaniowych funkcji personalnej, CSR jako forma społecznego zaangażowania - analiza przypadków
Opis wykładów1.Kontekst historyczno – teoretyczny: ewolucja CSR, etyka - moralność – odpowiedzialność, zasady działań społeczno – odpowiedzialnych, komponenty CSR. 2.Modele CSR: poziomy CSR, model „after profit obligation”, model „before profit obligation”, koncepcja H. Mintzberga. 3.Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy: identyfikacja interesariuszy, oczekiwania interesariuszy, definiowanie działań wobec poszczególnych grup interesariuszy. 4.Standardy CSR: normy i standardy zarządzania CSR - SA 8000, ISO 26000, ISO 9000, ISO 14000, EMAS, GRI. 5.Zachowania społecznie odpowiedzialne w obszarach zadaniowych funkcji personalnej: planowanie, rekrutacja, selekcja, wprowadzenie do pracy, szkolenie i doskonalenie zawodowe, ocenianie i motywowanie, kształtowanie warunków pracy. 6.Metodyka raportowania i badań CSR: metody, techniki, narzędzia i procedury badania i raportowania zachowań społecznie odpowiedzialnych. 7.Praktyki w zakresie CSR: analizy przypadków w ujęciu światowym i polskim.
Cel kształceniaOmówienie istoty i modeli zachowań społecznie odpowiedzialnych organizacji oraz poziomów i rodzajów odpowiedzialnego wobec interesariuszy organizacji(aspekt poznawczy). Kształtowanie i rozwój postaw nakierowanych na społeczną odpowiedzialność (aspekt praktyczny).
Literatura podstawowa1) Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, wyd. Wyd. PWN, 2013 2) Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, wyd. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011 3) Krzysztofek A., Borcuch A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Labolatorium Wiedzy, Kielce, 2019
Literatura uzupełniająca1) Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność biznesu, wyd. wyd. PWE, 2009 2) Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, wyd. wyd. Uniwersytet Warszawski, 2009
Uwagibrak