Statystyka opisowa

Descriptive statistics

2019L

Kod przedmiotu2212S1-STATYOPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępneStudent posiada podstawową wiedzę z matematyki.
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z zakresu statystyki opisowej w tym: analiza struktury, analiza korelacji i regsji, analiza dynamiki. Wykorzystanie metod statystyki opisowej w badaniu zjawisk ekonomicznych i zarządzaniu.
Opis wykładówPrzedmiot i zadania statystyki opisowej. Podstawowe pojęcia dotyczące statystyki opisowej. Rodzaje cech statystycznych. Rozkład cechy statystycznej. Prezentacja graficzna i tabelaryczna materiału statystycznego. Metody prezentacji danych statystycznych. Opis statystyczny rozkładu cechy, miary położenia, dyspersji, i koncentracji. Cecha wielowymiarowa i jej rozkład. Analiza współzależności cech. Miary współzależności cech mierzalnych i jakościowych. Model regresji liniowej. Metody analizy dynamiki zjawisk.
Cel kształceniaNabycie umiejętności pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej; dobierania metod statystyki opisowej odpowiednich do specyfiki badanego problemu. Umiejętnośc wykorzystania metod statystyki opisowej w badaniu zjawisk ekonomicznych i zarządzaniu.
Literatura podstawowa1) Sobczyk M., Statystyka, PWN, 2007 2) Rószkiewicz M, Statystyka. Kurs podstawowy., Efekt, 2002 3) Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca1) Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, 2000 2) Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, 2007 3) Bąk I., Markowicz I., Wojciewicz M., Wawrzyniak K., Statstyka w zadaniach. Część I., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2001
Uwagi