Zachowania organizacyjne

Organizational behaviors

2019L

Kod przedmiotu2212S1-ZACHOORG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępneWiedza z zakresu podstaw zarządzania
Opis ćwiczeńZachowania organizacyjne - istota i rodzaje. Uwarunkowania zachowań indywidualnych. Uwarunkowania zachowań grupowych. Uwarunkowania zachowań międzyorganizacyjnych. Zmiana jako element zachowań organizacyjnych. Władza w organizacji a przywództwo. Konflikty i ich wpływ na zachowania ludzi w organizacji
Opis wykładówZachowania organizacyjne - istota i rodzaje. Uwarunkowania zachowań indywidualnych. Uwarunkowania zachowań grupowych. Uwarunkowania zachowań międzyorganizacyjnych. Zmiana jako element zachowań organizacyjnych. Władza w organizacji a przywództwo. Konflikty i ich wpływ na zachowania ludzi w organizacji. Kultura organizacyjna
Cel kształceniaCelem modułu kształcenia jest doprowadzenie do zrozumienia przez studentów istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie
Literatura podstawowa1) S. Robbins, T. Judge, Zachowania w organizacji, PWE, 2012, s. 404 2) U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, 2003, s. 220 3) B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, 2007, s. 270 4) P. Tyrała, Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania. Współzależność czynników osobowościowych i prakseologicznych, Adam Marszałek, 2004, s. 275 5) J. Penc, Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, 2011, s. 356
Literatura uzupełniająca1) M. Juchnowicz, wyd. PWE, Zarządzanie przez zaangażowanie, 2010r., tom , 225s. 2) red. K. Markiewicz, M. Wawer, wyd. Difin, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, 2005r., tom , 342s.
Uwagi