Zarządzanie jakością

Quality management

2019L

Kod przedmiotu2212S1-ZARZAJAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie, Nauka o organizacji, Mikroekonomia, Makroekonomia
Wymagania wstępneUmiejętność pracy w grupie, organizacja pracy własnej, wiedza podstawowa o funkcjonowaniu organizacji i jej otoczeniu
Opis ćwiczeńInstrumentarium zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi - wymiar praktyczny. Tradycyjne i nowoczesne narzędzia zarządzania jakością służące do analizy i gromadzenia danych, w tym np. Diagram Ishikawy, Diagram Pareto-Lorenza. Sposoby projektowania procesów, a także filozofia ich doskonalenia w przedsiebiorstwie. Zapewnienie i utrzymywanie jakości wyrobów oraz usług (szczególne uwzględnienie produktów żywnościowych). Sposoby utrzymywania jakości oraz zdatności produktów do użytku - opakowania stanowiące ich integralną część. Koszty jakości i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. Identyfikacja niezgodności jakościowych - działania korygujące i zapobiegawcze. Kształtowanie wizerunku firmy poprzez jakość a tworzenie kultury jakości w przedsiębiorstwie (idea odpowiedzialności za środowisko, pracowników i otoczenie społeczne). Strategia projakościowa w organizacji (koszty i wartość jakości). Systemy jakości a strategia TQM.
Opis wykładówHistoryczne ujęcie problematyki jakości – próby definiowania. Różne ujęcie klasyfikacji definicji jakości i ich porównanie - podejście interdyscyplinarne do jakości. Zapewnienie jakości wyrobów i usług oraz jej charakterystyka z uwzględnieniem modeli jakości usług. Czynniki kształtujące jakość wyrobów oraz usług. Różne podejścia do zarządzania jakością z uwzględnieniem jego instrumentarium i podejścia systemowego. Założenia głównych koncepcji zarządzania jakością (w tym m.in. TQM, Kaizen, triada Jurana itp.), a także jego bezpośrednia korelacja z satysfakcją klienta. Ekonomiczne i społeczne skutki niskiej jakości. Społeczne oddziaływanie na wzrost jakości.
Cel kształceniaPrzedmiot ma za zadanie naświetlić i zapoznać studentów z metodami i technikami doskonalenia jakości produkcji i usług. Promuje menedżerską odpowiedzialność za zintegrowane zarządzanie jakością. Przedmiot zapoznaje studentów z zasadami utrzymania trwałej jakości produktu/usługi; z zasadami projektowania procesów aby spełniały wymagania jakościowe; z zasadami realizacji funkcji doskonalenia w celu zapewnienia satysfakcji klientom i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
Literatura podstawowa1) Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, 2013 2) Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością, PWN, 2005 3) Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, 2006 4) Urban W., Zarządzanie jakością usług, PWE, 2018 5) Wawak S., Zarządzanie jakością.Teoria i praktyka., Onepress, 2005
Literatura uzupełniająca1) Pawłowska B.,Witkowska J., Nieżurawski L., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN, 2010 2) Szymanowski W. Pawłowska B. Strychalska-Rudzewicz A., Zarys zarządzania jakością, Ars boni et aequi, 2010 3) Blikle A.J., Doktryna jakości, Złote Myśli sp. z o.o., 2018 4) Hamrol A. , Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, 2017
UwagiNa ćwiczeniach dodatkowo mogą zostać wprowadzone inne elementy projektowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, w zależności od potrzeb i oczekiwań studentów.