Zarządzanie inwestycjami

Investment management

2020L

Kod przedmiotu2212S1-ZARZIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia, podstawy zarządzania, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi
Wymagania wstępneznajomość podstaw teorii zarządzania i organizacji
Opis ćwiczeń Dyskonto i inwestycyjne przepływy pieniężne. Statyczne metody oceny efektywności inwestycji: okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, księgowa stopa zwrotu. Dynamiczne formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowych: wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik wartości bieżącej netto, wskaźnik zyskowności, zdyskontowany okres zwrotu. Metody oceny ryzyka (analiza scenariuszy, analiza wrażliwości, metody statystyczno-probabilistyczne).
Opis wykładówPojęcie, cechy, klasyfikacje i znaczenie inwestycji w przedsiębiorstwie. Inwestycje a projekt inwestycyjny. Zarządzanie inwestycjami (istota, obszary, metodyki). Proces inwestycyjny. Statyczne metody oceny efektywności inwestycji: okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, księgowa stopa zwrotu. Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji rzeczowych: wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik wartości bieżącej netto, wskaźnik zyskowności, zdyskontowany okres zwrotu. Pojęcie, źródła i rodzaje ryzyka projektu inwestycyjnego. Standardy zarządzania ryzykiem. Metody analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego (rachunek wrażliwości, analiza scenariuszowa, metody statystyczno-probabilistyczne, drzewa decyzyjne). Finansowanie inwestycji.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką zarządzania inwestycjami w warunkach gospodarki rynkowej. Wykształcenie umiejętności analizy efektywności ekonomicznej i ryzyka inwestycji o charakterze rzeczowym.
Literatura podstawowa1) BABIN. CH. E., DONOVAN W. J., Sekrety mistrzów inwestycji , Wyd. K.E. Liber, 2001 2) BERNSTEIN P.L., DAMODARAN A., Zarządzanie inwestycjami, Wyd. K.E. Liber, 1999 3) KACZMAREK T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Księgarnia Ekonomiczna CeDeWu, 2006 4) RÓŻAŃSKI J., Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, 2006 5) ROSŁON J., CIUPIŃSKI D. , Inwestycje przedsiębiorstw - istota, finansowanie, ocena, Wyd. UWM, 2017
Literatura uzupełniająca1) KOZŁOWSKI W., wyd. FRUG, Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi , 2010r., tom 2) WILCZEK T. M., wyd. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, 2011r., tom 3) WRZOSEK S., wyd. Wyd. AE we Wrocławiu, Ocena efektywności inwestycji, 2008r., tom
Uwagi