Zarządzanie marketingowe

Marketing management

2021L

Kod przedmiotu2212S1-ZARZM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) McDonald M., Wilson H., Plany marketingowe, t. 1, Oficyna a Wolter Kluwer, 2012, s. 739 2) Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, t. 1, PWE, 1996, s. 443
Literatura uzupełniająca
Uwagi