Zarządzanie zasobami ludzkimi

Personnel management

2019L

Kod przedmiotu2212S1-ZARZZASLU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć z zarządzania
Opis ćwiczeń1. Badanie stanu i płynności zatrudnienia. 2. Dynamika zatrudnienia i czas pracy. 3. Planowanie zatrudnienia. Obliczanie potrzeb kadrowych – analiza przypadków. 4. Analiza pracy. Opis stanowiska pracy. Tworzenie karty opisu stanowiska pracy. 5. Rekrutacja pracowników - zasady tworzenia i przygotowanie anonsu prasowego. 6. Krytyczna analiza przykładowych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). 7. Produktywność potencjału pracy. 8. Selekcja pracowników - zastosowanie profili kompetencyjnych. 9. Oceny pracownicze. Syntetyczna analiza wyników ocen - analiza przypadku. 10. Wynagradzanie pracowników, funkcje składników wynagrodzeń – analiza przypadku. 11. Rozwój zasobów ludzkich. 12. Zwolnienia pracowników.
Opis wykładów1. Istota i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi . Ewolucja funkcji personalnej - od zasobów do kapitału. 2. Planowanie zatrudnienia - ujęcie szerokie i wąskie. Etapy i metody planowania zatrudnienia w ujęciu wąskim. 3. Rekrutacja pracowników. Istota, rodzaje i metody rekrutacji. 4. Selekcja i wprowadzanie do pracy. Kryteria i metody selekcji. Procedura wprowadzenia do pracy. 5. Ocenianie pracowników. SOOP i jego elementy: cele, kryteria, podmiot, przedmiot, metody i częstotliwość oceniania. Błędy w ocenie. 6. Wynagradzanie pracowników. Składniki, funkcje i formy wynagrodzeń. 7. Rozwój zasobów ludzkich. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich. Proces szkoleniowy i jego elementy. Efektywność szkoleń.
Cel kształceniaOmówienie obszarów zadaniowych i poznanie metod zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (aspekt poznawczy). Kształtowanie i rozwój umiejętności kierowniczych w dziedzinie zasobów ludzkich (aspekt praktyczny).
Literatura podstawowa1) Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi.Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa, 2020 2) Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S., Zarządzanie potencjałem społecznym, Expol, Włocławek, 2013
Literatura uzupełniająca1) Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania, PWE, 2018
Uwagibrak