Etyka w zarządzaniu

Ethics in management

2021Z

Kod przedmiotu12S2O-EWZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Pojęcie i przedmiot etyki jako nauki i praktyki 2.Moralność a etyka. Etyka w biznesie 3. Normy i standardy etyczne w zarządzaniu. 4. Etyka zawodowa menedżerów. 5.Etyczne zarządzanie personelem - Etyka a motywowanie personelu - Ocena pracownika i jej uzasadnienie w etyce zarządzania - Mobbing jako problem etyki. 6. Etyka i etos pracy. Zatrudnienie a prawa etyczne pracowników 7. Stres i wypalenie zawodowe. 8. Etyczne aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. 9. Etyczna analiza wybranych zjawisk patologicznych w zarządzaniu. 10. Analiza wybranych kodeksów etycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa, 2013 2) Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Diffin, Warszawa, 2014 3) Migoń M., P., Wstęp do etyki, http://paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl/etyka/Migon_skrypt.pdf, 2013 4) Burakiewicz Ł., Kucharski J., Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, organizacja, https://books.google.pl/books?id=jXAjDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=etyka+w+zarz%C4%85dzaniu&hl=pl&, 2016 5) Kisiel A., ETYKA A ZARZĄDZANIE – WYBRANE PROBLEMY , https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/8_A.Kisiel_Etyka_a_zarzadzanie_wybran, 2012 6) Wysocka M., Determinanty sprawnego działania przedsiębiorstw rodzinnych w Hiszpanii, Polsce, Turcji oraz na Łotwie, t. 20, Forum Teologiczne, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi