Seminarium magisterskie i praca magisterska I

2021Z

Kod przedmiotu12S2O-SMIPMI1
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:1. Zapoznanie się z celami i zasadami pisania prac dyplomowych. 2. Przedstawienie problematyki badawczej z zakresu zarządzania w świetle wymogu zgodności tematu pracy z kierunkiem studiów 3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami dokonywania przeglądu literatury przedmiotu. 4. Przegląd nowych nurtów badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 5. Wybór problematyki pracy magisterskiej, robocze sformułowanie tematu pracy oraz ustalenie wstępnej struktury pracy (rozdziały i podrozdziały w pracy). 6. Przegląd i gromadzenie literatury w przedmiocie badań.
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:1. Zapoznanie się z celami i zasadami pisania prac dyplomowych. 2. Przedstawienie problematyki badawczej z zakresu zarządzania w świetle wymogu zgodności tematu pracy z kierunkiem studiów 3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami dokonywania przeglądu literatury przedmiotu. 4. Przegląd nowych nurtów badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 5. Wybór problematyki pracy magisterskiej, robocze sformułowanie tematu pracy oraz ustalenie wstępnej struktury pracy (rozdziały i podrozdziały w pracy). 6. Przegląd i gromadzenie literatury w przedmiocie badań.-
Cel kształceniaPoznanie cech i etapów przygotowywania pracy magisterskiej. Zapoznanie się z wiedzą na temat ochrony praw autorskich. Poznanie metodyki pisania prac magisterskich. Zapoznanie się z metodami pozyskiwania źródeł literaturowych. Poznanie zasad doboru tematu oraz sformułowanie proponowanego tematu własnej pracy magisterskiej. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, yd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, wyd. Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-