Marketing międzynarodowy

Global marketing

2022Z

Kod przedmiotu12S2-MARKMIE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie strategiczne. Przedsiębiorczość, Marketing, Badania marketingowe.
Wymagania wstępneWiedza z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego i marketingowego przedsiębiorstwem, zachowań organizacyjnych, działań firm na konkurencyjnych rynkach oraz rozumienie procesów zachodzących we współczesnej gospodarce.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówozwój marketingu międzynarodowego w warunkach globalizacji. Implikacje środowiska rynkowego dla firm międzynarodowych. Wybór rynków zagranicznych. Sposoby wejścia firmy na rynki zagraniczne. Strategia produktowa i cenowa firmy na rynkach międzynarodowych. Międzynarodowe kanały dystrybucji. Globalna komunikacja i decyzje promocyjne. Organizacja działań międzynarodowych w firmie.,ĆWICZENIA:Globalizacja i firmy międzynarodowe. Implikacja marketingowe środowiska ekonomicznego, kulturowego i polityczno-prawnego dla firm międzynarodowych. Wybór rynków zagranicznych. Strategie marketingowe firm międzynarodowych (praca w grupach nad studium przypadku firmy międzynarodowej). Strategie ekspansji firmy na rynki zagraniczne. Władza pieniądza a marketing międzynarodowy (Debata/Rozprawa sądowa: Etyka i moralność marketingu międzynarodowego). Strategia produktowa i cenowa firmy na rynkach międzynarodowych. Międzynarodowe kanały dystrybucji oraz globalna komunikacja i decyzje promocyjne. Prezentacje studiów przypadków marketingu firm międzynarodowych przygotowanych przez grupy studentów. Test.
Cel kształceniaCelem realizowanego przedmiotu jest przegląd podstawowej terminologii związanej z marketingiem na rynku międzynarodowym oraz prezentacja i analiza różnych aspektów zagranicznej strategii marketingowej firmy. Po zakończonych zajęciach student powinien: (1) Wiedzieć w obliczu, jakich szans i zagrożeń stają firmy międzynarodowe w globalnym i zintegrowanym świecie oraz jakim kierują się one motywami podejmując działalność na rynkach zagranicznych; (2) Potrafić omówić podstawowe teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz przewagę konkurencyjną firmy na rynkach zagranicznych; (3) Wskazać i opisać istniejące związki między międzynarodowym środowiskiem rynkowym a wyborem właściwej strategii marketingowej; (4) Wiedzieć, w jaki sposób dokonuje się międzynarodowej selekcji i oceny atrakcyjności potencjalnych rynków zagranicznych oraz jakie są alternatywne modele wchodzenia na te rynki; (5) Wskazać na kluczowe decyzje podejmowane przez firmy międzynarodowe w obszarze polityki produktowej, cenowej, dystrybucyjnej oraz promocyjnej; (6) Wiedzieć jak są możliwe struktury organizacyjne firm działających na arenie międzynarodowej oraz jakie znaczenie dla działalności marketingowej ma system kontroli.
Literatura podstawowa1) Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. , Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, 2008
Literatura uzupełniająca1) Fonfara K. (red.) , Marketing Międzynarodowy, PWE, 2014 2) Czasopisma: , Czasopisma: Forbes, Manager. Marketing i Rynek, Wprost, Newsweek, Polityka, ,
UwagiPodstawa wyznaczenia oceny z przedmiotu: (1) opracowane studium przypadku - praca w grupie, (2) test oraz (3) aktywność na zajęciach.