Prawne uwarunkowania działalności MSP

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-PUDM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., "Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, 2010 2) Markowski W., ABC small bussines’u, Wyd. Marcus s.c., 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi