Rachunkowość zarządcza

Management accounting

2021L

Kod przedmiotu12S2O-RZA
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającerachunkowość finansowa
Wymagania wstępnewymagana jest znajomość zasad ewidencji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Pojęcie istota i zadania rachunkowości zarządczej. Pojęcie zasobu, kosztu i obiektu kosztów. Podział kosztów w rachunku systematycznym i dla celów zarządczych. Pojęcie, istota i zadania rachunku kosztów. Tradycyjne i współczesne systemy rachunku kosztów. Wybrane aspekty wykorzystania rachunku kosztów działań (ABC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie kosztami produktów i technologii. Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji cenowych.,ĆWICZENIA:Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i socjalnej. Rachunek kosztów wspólnych. Metody kalkulacji kosztów jednostkowych. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów działań. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych. Analiza punktów krytycznych kosztów, rozmiarów produkcji i zysku. Wybór struktury asortymentowej produkcji. Ustalanie progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej i wieloasortymentowej. Ustalanie cen sprzedaży na podstawie informacji o kosztach.
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie oraz kształtowanie określonych kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa1) Dobija D. Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza. Analiza i interperacja, Wolters Kluwer, 2017 2) Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P, Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CEDeWu, 2019 3) Nowak E. , Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CEDeWu, 2018
Literatura uzupełniająca1) Karmańska A. (red.), wyd. Difin, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, 2009r., tom 2) Dynowska J., wyd. IBIMA, The use of controlling and management accounting in companies operating in Poland, 2020r., tom , 12226-1224s. 3) Kotapski R., Kowalak R., Poszwa M., Szczerbiński A., wyd. Marina, Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań, 2017r., tom
Uwagiwykłady odbywają się co drugi tydzień