Zarządzanie strategiczne

Strategic management

2021L

Kod przedmiotu12S2O-ZST
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania, Makroekonomia
Wymagania wstępneposiadanie podstwowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami
Opis ćwiczeńWykorzystanie metody analizy przypadków w zarządzaniu strategicznym. Elementy planu strategicznego. Metody analizy makrootoczenia. Metody otoczenia konkurencyjnego. Ocena potencjału i pozycji strategicznej firmy. Zintegrowane metody analizy strategicznej
Opis wykładówPojęcia i rozwój zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne i jego procesy. Charakterystyka strategii i jej rodzaje. Główne kryteria wyboru strategii. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Strategie konkurencji i kooperacji. Strategia dywersyfikacji. Globalny i lokalny kontekst strategii i jej wpływ na zarządzania. Metody analizy strategicznej. Metody analizy otoczenia dalszego. Metody analizy otoczenia bliższego. Metody planowania i analizy strategicznej. Metody Portfelowe. Metody planowania i analizy potencjału strategicznego. Metody analizy strategicznej. Metody zintegrowane. Charakterystyka i zadania planowania strategicznego. Controling strategiczny. Implementacja strategii
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego i planowania strategicznego. Nabycie umiejętności stosowania metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązywania problemów zarządzania
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Strategor, wyd. PWE, Zarządzanie firmą – strategie, struktury, decyzje, tożsamość, 2001r., tom , s.25-270s. 2) Moszkowicz M., wyd. PWE, Zarządzanie strategiczne, 2005r., tom 3) Obłój K, wyd. PWE, Tworzywo skutecznych strategii, 2002r., tom 4) Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I., wyd. Apis Olsztyn, Planowanie strategiczne. Wybrane metody, 2002r., tom
Uwagi