Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-ZZLWM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwolucja funkcji personalnej - od zasobów do kapitału. Istota i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Planowanie zatrudnienia - ujęcie szerokie i wąskie. Etapy i metody planowania zatrudnienia w ujęciu wąskim. Rekrutacja pracowników. Istota, rodzaje i metody rekrutacji. Selekcja i wprowadzanie do pracy. Kryteria i metody selekcji. Procedura wprowadzenia do pracy. Ocenianie pracowników. SOOP i jego elementy: cele, kryteria, podmiot, przedmiot, metody i częstotliwość oceniania. Błędy w ocenie. Wynagradzanie pracowników. Składniki, funkcje i formy wynagrodzeń. Zarządzanie kompetencjami. Rozwój zasobów ludzkich. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich. Proces szkoleniowy i jego elementy. Efektywność szkoleń.,ĆWICZENIA:Planowanie zatrudnienia - obliczanie potrzeb kadrowych, analiza przypadku. Analiza pracy. Opis stanowiska pracy, tworzenie karty opisu stanowiska pracy. Rekrutacja pracowników - zasady tworzenia i przygotowanie anonsu prasowego. Krytyczna analiza przykładowych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Selekcja pracowników - zastosowanie profili kompetencyjnych. Oceny pracownicze, syntetyczna analiza wyników ocen - analiza przypadku. Wynagradzanie pracowników, funkcje i formy wynagrodzeń – analiza przypadku. Zarzadzanie kompetencjami. Rozwój zasobów ludzkich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi