Management Concept

Management Concept

2021Z

Kod przedmiotu12S2-MANC
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A. (red)., Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, 2010 2) Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi