Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2017Z

Kod przedmiotu1213S2-MK-SEMMGR1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzającebez
Wymagania wstępneno
Opis ćwiczeńPraca dyplomowa w formie raportu jako jedna z form komunikacji w nauce, na tle innych sposobów komunikacji ustnej, pisemnej i elektronicznej. Rodzaje publikacji – ich cechy, porównanie. Sposoby dokumentowania, gromadzenia, cytowania i wykorzystania literatury, sposoby korzystania z baz danych. Piśmiennictwo związane z tematem pracy magisterskiej (współpraca studenta z promotorem).Współczesna osiągnięcia wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych. Przygotowanie referatów naukowych, ich prezentacja, udział w dyskusji naukowej dotyczącej omawianej problematyki. Prezentowanie wyników badań w formie publikacji, referatu naukowego. Notatka prasowe, komunikacja z wykorzystaniem portali społecznościowych.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCele przedmiotu. Celem seminarium jest ugruntowanie pełnego rozumienia metody naukowej (metodologii naukowej) przygotowaniem do naukowego rozwiązywania problemów i prowadzenia badań naukowych, łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i sprawnego i logicznego przeprowadzenia dyskusji, poprawnego argumentowania i używania języka naukowego Drugim celem seminarium magisterskiego jest doskonalenie umiejętności komunikacji w nauce (z poprawnym stosowaniem języka naukowego w mowie i piśmie oraz w nowych technologiach komunikacji),
Literatura podstawowaJ. Weiner, 2003 (i wydanie późniejsze) "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny". S. Czachorowski 2003, "jak napisać prace magisterską - poradnik dla magistranta Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.., , Literatura zwarta i czasopisma dotyczące przedmiotu poszczególnych zagadnień
Literatura uzupełniająca1) Eco U, "Jak pisać pracę dyplomową; poradnik dla humanistów",,2007r,
Uwagi