Embriologia roślin nasiennych

Embryology of Seed Plants

2019L

Kod przedmiotu1213S2-EMBRROSNA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemorfologia funkcjonalna roślin, biologia komórki
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńBudowa i zróżnicowanie organów generatywnych u roślin nagozalążkowych. Rozwój mikrosporocytów i gametofitu męskiego. Łagiewki pyłkowe i gamety męskie u nagonasiennych. Budowa zalążków i rozwój gametofitu żeńskiego, zapłodnienie i rozwój zarodka nagozalążkowych. Reproduktywny wierzchołek wzrostu pędu okrytonasiennych. Rozwój mikrosporocytów i mikrospor, kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewek pyłkowych - strefy w rosnącej łagiewce. Hodowle łagiewek in vitro. Rozwój i typologia woreczka zalążkowego u roślin kwiatowych. zapłodnienie i rozwój zarodka zygotycznego - stadia rozwojowe zarodków. Rozwój i rola embrionalnej kutykuli w embriogenezie roślin nasiennych.
Opis wykładówMechanizmy morfogenezy w generatywnym wierzchołku wzrostu pędu roślin kwiatowych. Indukcja i morfogeneza kwiatu okrytozalążkowych. Inicjowanie zawiązków kwiatostanowych i kwiatowych. Kontrola morfogenezy kwiatu - model ABC (ABCDE). Rozwój komórek macierzystych mikrospor i męskiego gametofitu. Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg mikrosporogenezy. Etapy różnicowania się i funkcje tapetum pylnikowego. Zalążek jako aktywny partner w procesie podwójnego zapłodnienia u roślin nasiennych (rozwój i dojrzewanie mikropyle zalążka do stadium receptywności). Interakcja gametofitów i wybiórcze zapłodnienie. Kategorie apomiksji. Apomiksja a czynniki zewnętrzne.
Cel kształceniaDostrzeganie niejednolitości budowy i funkcji organów generatywnych roślin nago- i okrytonasiennych. Praktyczne zapoznanie się z przebiegiem procesów związanych z wykształcaniem męskich i żeńskich gametofitów, procesami zapylenia i zapłodnienia oraz rozwojem zarodka roślin nasiennych. Umiejętność dostrzegania czynników wewnętrznych i zewnętrznych (środowiskowych) na przebieg procesów embrionalnych.
Literatura podstawowa1) Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska D., Tchórzewska D., Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna, UMCS Lublin, 1996, s. 1 - 230 2) Czapik R. , Plant Embryology - past, present, future, t. 24, PAN W. Szafer Institute of Botany, 2000, s. 244 3) Wybrane artykuły z czasopism: Planta, Protoplasma, Sexual Plant reproduction, różne, dotyczące rozwoju struktur generatywnych i przebiegu procesów embriologicznych, t. różne, np. Springer i inne, 2000-2017, s. różne
Literatura uzupełniająca1) Batygina T. B., wyd. Science Publishers, Inc., Embryology of flowering plants Terminology and concepts, 2002r., tom 1, 1 - 421s. 2) Batygina T. B., wyd. Science Publishers, Inc., Embryology of flowering plants Terminology and concepts, 2006r., tom 2, 415s.
Uwagibez uwag