Endokrynologia

Endocrinology

2019Z

Kod przedmiotu1213S2-ENDOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, anatomia i fizjologia zwierząt
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńOznaczanie LH i testosteronu w osoczu: a. przygotowanie krzywej standardowej prób ślepych, kontrolnych oraz prób badanych, b. dodanie do prób przeciwciał anty-LH lub przeciwciał anty-testosteronowych, c. doczyszczanie i dodanie hormonu znakowanego jodem (w przypadku LH) lub trytem (w przypadku testosteronu), d. dodanie drugich przeciwciał (w przypadku LH) lub węgla (w przypadku testosteronu), e. wirowanie, zlewanie prób oraz liczenie radioaktywności w otrzymanym osadzie. Interpretacja uzyskanych wyników: wykreślanie krzywej standardowej, określanie błędu międzyseryjnego, wewnątrzseryjnego oraz czułości metody, określenie ilości badanego hormonu na podstawie krzywej standardowej.
Opis wykładówCharakterystyka hormonów i mechanizmy przekazywania informacji za ich pośrednictwem. Główne gruczoły wewnętrznego wydzielania. Inne narządy wytwarzające hormony. Receptory hormonów. Osie podwzgórzowo-przysadkowe i sprzężenia zwrotne. Przysadka mózgowa. Regulacja wydzielania hormonów i ich biologiczne działanie. Synteza, budowa chemiczna i charakterystyka hormonów. Regulacja, wydzielanie, skutki fizjologiczne i patofizjologiczne.
Cel kształceniaRozumienie mechanizmów działania hormonów, ich roli i regulacji w organizmie oraz powiązań umożliwiających homeostazę w organizmie człowieka i zwierząt. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia człowieka i zwierząt. Umiejętność stosowania różnych metod w badaniach procesów fizjologicznych, interpretacji wyników oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa, w celu opisu i referowania zagadnień fizjologicznych.
Literatura podstawowa1) J. Sotowska-Brochocka, "Fizjologia zwierząt-zagadnienia wybrane.", , wyd. UW,, 2001r. 2) Nowak J., Zawilska J., "Receptory, struktura, charakterystyka, funkcje.", wyd. PWN., 1997r. 3) Nowak J., Zawilska J. , "Receptory i mechanizmy przekazywania sygnałów.", wyd. PWN., 2001r.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak