Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2020Z

Kod przedmiotu1213S2-MK-SEMMGR3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceseminarium 2
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńZasady konstrukcji pracy magisterskiej. Prowadzenie dyskusji naukowej, zabieranie głosu w dyskusji. Komputer i zasoby w chmurze jako element warsztatu pracy naukowej: pisanie i formatowanie tekstu, wykorzystanie internetu. Prezentacja wyników badań i ich analiza. Różne formy prezentacji, analiza opisowa i statystyczna. Dyskusja wyników: konfrontacja z hipotezą roboczą i danymi z piśmiennictwa przedmiotowego. Formułowanie wniosków. Przygotowanie i organizacja seminarium (lub konferencji) i naukowego. Metody analizy danych naukowych, wykorzystanie analiz statystycznych, interpretacja danych statystycznych, w tym formy prezentacji danych, konspekt pracy magisterskiej. Współczesne osiągnięcia wiedzy w zakresie studiowanej specjalności: przygotowanie referatów naukowych, ich prezentacja, udział w dyskusji naukowej dotyczącej omawianej problematyki. Referat, poster, publikacja naukowa, esej, lapbook, elevator speech, abstrakt graficzny, infografika, notowanie wizualne, dyskusja w internecie: blogi, portale społecznościowe, webinarium.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem seminarium jest wyposażenie studentów w podstawowe elementy warsztatu pracy naukowej: umiejętności formułowanie celów badań, hipotezy robocze, metody kwerendy bibliograficznej, opracowywanie metodyki badań, prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych, ekonomizacja wysiłku badawczego, opracowania wyniki badań i ich interpretacja. Drugim celem seminarium magisterskiego jest doskonalenie umiejętności komunikacji w nauce (z poprawnym stosowaniem języka naukowego w mowie i piśmie oraz w nowych technologiach komunikacji), w tym dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań.
Literatura podstawowa1) January Weiner , Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wyd. Naukowe PWN, 2003 2) Gambarelli F, Łódzki Z, Jak przygotować pracę magisterską lub doktorską, Universitas, 1996
Literatura uzupełniająca1) S. Czachorowski , wyd. uwm, jak napisać prace magisterską - poradnik dla magistranta Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, 2003r., tom
Uwagi