Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2020L

Kod przedmiotu1213S2-MK-SEMMGR4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceseminarium 3
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńDyskusja wyników jako element publikacji naukowej, podsumowanie badań i formułowanie wniosków, egzamin dyplomowy zgodnie z procedurą dyplomowania, zasady konstruowania wypowiedzi podczas egzaminu dyplomowego, struktura prezentacji tez pracy magisterskiej. Prezentacja i dyskusja wyników badań własnych w odniesieniu do współczesnych osiągnięć nauki Recenzja pracy magisterskiej (kiedy i jak się z nią zapoznać). • Jak się przygotować? – wypowiedzi ustne i dyskusja naukowa.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej. Równoznaczne jest to ugruntowaniem wiedzy o metodologii naukowej, z przygotowaniem do naukowego rozwiązywania problemów i prowadzenia badań naukowych, łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i sprawnego i logicznego przeprowadzenia dyskusji, poprawnego argumentowania i używania języka naukowego. Drugim celem seminarium magisterskiego jest doskonalenie umiejętności komunikacji w nauce, w tym dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa, esej lapbook, elevator speech) wraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (abstrakt graficzny, infografika, notowanie wizualne, dyskusja w internecie: blogi, portale społecznościowe itd.).
Literatura podstawowa1) January Weiner , Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wyd. Naukowe PWN, 2003
Literatura uzupełniająca1) S. Czachorowski , wyd. UWM, Jak napisać prace magisterską - poradnik dla magistranta (on-line), 2003r., tom
Uwagi