Zaawansowane metody detekcji molekularnej

Advanced Methods of Molecular Detection

2019L

Kod przedmiotu1213S2-ZMET
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka człowieka, biologia molekularna, podstawowe metody detekcji molekularnej
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu przedmiotów wprowadzających oraz umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych.
Opis ćwiczeńZasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologii molekularnej. Test immunoenzymatyczny - ELISA. System mikrodysekcji laserowej - izolacja materiału biologicznego z preparatów mikroskopowych do badań molekularnych. Automatyczne sekwencjonowanie DNA (ABI 3130). Przygotowywanie reakcji sekwencyjnych, analiza uzyskanych sekwencji. Mikromacierze DNA - różne typy, wybór analizy, hybrydyzacja, skanowanie mikromacierzy oraz analiza uzyskanych wyników. Analiza cytometryczna (zastosowanie cytometru przepływowego do identyfikacji komórek immunokompetentnych we krwi świni domowej, analiza komputerowa uzyskanych wyników).
Opis wykładówTest immunoenzymatyczny - ELISA. Mikrodysekcja laserowa - działanie i zastosowanie. Metody sekwencjonowania DNA (metoda Sangera, metoda Maxama i Gilberta, pirosekwencjonowanie, sekwencjonowanie nowej generacji). Technika mikromacierzy (technologie, analiza danych, zastosowanie, wady i zalety). Cytometria przepływowa (budowa i zasada działania cytometru, standaryzacja wyników, zastosowanie). Spektrometria mas (budowa i działanie spektrometru mas, połączenie spektrometrii mas z chromatografią, spektrometry kwadrupolowe, MALDI-TOF).
Cel kształceniaPoznanie zaawansowanych metod badawczych z zakresu biologii molekularnej stosowanych w badaniach genetycznych i proteomicznych. Umiejętność wyboru i stosowania poznanych metod biologii molekularnej oraz zdolność właściwej interpretacji uzyskanych wyników.
Literatura podstawowa1) Sambrook J.F., Russell D.W., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., t. 1-3, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001 2) Ausubel F., Short protocols in molecular biology, wyd. ISBN, 2002 3) Kraj A., Silberring J., Proteomika, wyd. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004 4) Kraj A., Drabik A, Silberring J., Proteomika i metabolomika, wyd. WUW Warszawa, 2010 5) Jaroszeski M. J., Radcliff G., Fundamentals of flow cytometry, t. 11, Molecular Biotechnology, 1999 6) Bjornson Z.B., Nolan G.P., Fantl W.J.,, Single-cell mass cytometry for analysis of immune system functional states, Current Opinion in Immunology, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi