Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt

Cytogenetic Diagnostics in Animals

2020Z

Kod przedmiotu13S2-DIAGCYTZW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka, biologia molekularna
Wymagania wstępneStudent powinien posiadac wiedzę z zakresu przedmiotów wprowadzających oraz z zakresu pracy w laboratorium
Opis ćwiczeńWykonywanie preparatów chromosomowych zwierząt z zastosowaniem hodowli komórkowych. Barwienie chromosomów klasycznymi technikami cytogenetycznymi (ogólne i różnicujące). Analiza mikroskopowa preparatów chromosomowych. Wykorzystanie komputerowych systemów do analiz chromosomowych. Zastosowanie wyników barwień klasycznych do badań cytogenetycznych zwierząt hodowlanych oraz diagnostyki nieprawidłowości chromosomowych zwierząt - na przykładach. Barwienie preparatów chromosomowych z wykorzystaniem technik cytogenetyki molekularnej (FISH).
Opis wykładówPodstawy cytogenetyki, metody otrzymywania i barwienia preparatów chromosomowych, techniki prążkowego barwienia chromosomów, analiza kariotypów wybranych gatunków zwierząt. Identyfikacja chromosomów homologicznych wybranych gatunków zwierząt na podstawie prążkowych wzorów. Metody analizy kariologicznej: klasyczne, prążkowe, z zastosowaniem metod molekularnych (hybrydyzacja in situ). Mechanizmy powstawania aberracji chromosomowych, wymiana siostrzanych chromatyd, zaburzenia w przebiegu mitozy i mejozy. Chromosomy płci, ewolucja chromosomów płci kręgowców. Cytogenetyczna analiza poziomu ploidalności i przebiegu mejozy jako narzędzie poznania zmian w systemie reprodukcji i sposobach dziedziczenia na przykładzie kręgowców. Sposoby uzyskiwania preparatów chromosomowych w zależności od obiektu badań. Technika FISH i techniki pokrewne jako podstawa diagnostyki na poziomie struktury chromnosomów. Zastosowanie diagnostyki cytogenetycznej w hodowli zwierząt i weterynarii.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z problematyką aberracji chromosomowych oraz ich efektów fenotypowych spotykanych u zwierząt. Zaznajomienie studenta z możliwością wykorzystania narzędzi cytogenetyki klasycznej i molekularnej w diagnostyce nieprawidłowości chromosomowych zwierząt.
Literatura podstawowa1) Świtoński M., Słota E., Jaszczak K., Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2006 2) Charon K., Świtoński M., Genetyka zwierząt, PWN Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca1) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., wyd. PWN Warszawa, Biologia molekularna. Krótkie wykłady, 2004r., tom 2) Węgleński P. (red), wyd. PWN Warszawa, Genetyka molekularna, 2007r., tom 3) Kawiak J., Mirecka J., Olszewska M., Warchoł J., wyd. PWN Warszawa, Podstawy cytofizjologii, 1998r., tom 4) Kilarski W., wyd. PWN Warszawa, Strukturalne podstawy biologii komórki, 2005r., tom
UwagiZajęcia prowadzone w małych grupach (maks. 12 osób)