Genetyka molekularna

Molecular Genetics

2020Z

Kod przedmiotu13S2-GENETMOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGenetyka
Wymagania wstępneznajomość języka angielskiego, umiejetność obsługi komputera
Opis ćwiczeńProjektowanie starterów do reakcji PCR w oparciu o własne dane oraz istniejące bazy danych molekularnych. Ustalanie warunków dla reakcji PCR. Wykorzystanie genów mitochondrialnych i chloroplastowych w analizie genetycznej. Wykorzystanie transpozonów w analizie zmienności genetycznej wybranych gatunków roślin. Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z cechami ilościowymi. Analiza genetyczna wybranych gatunków roślin w oparciu o wyniki elektroforezy agarozowej i kapilarnej produktów amplifikacji sekwencji mikrosatelitarnych. Wykorzystanie polimorfizmu izoenzymatycznego w analizie zmienności genetycznej wybranych gatunków roślin. Wprowadzenie do modelowania białek. Identyfikacja sekwencji kodujących i przewidywanie struktury przestrzennej białek.
Opis wykładówBudowa i ewolucja genów i genomów u Procaryota i Eucaryota, genomy organellowe, replikacja i jej wykorzystanie, technika PCR, regulacja ekspresji genów u Procaryota i Eucaryota, metody badania regulacji ekspresji genów, markery molekularne i ich wykorzystanie w rolnictwie i medycynie, mapy genetyczne i fizyczne, metody sekwencjonowania i izolacji genów.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z wiedzą pozwalającą na opis i wyjaśnienie budowy, ewolucji i funkcjonowania genomów prokariotycznych i eukariotycznych oraz zaznajomienie z technikami molekularnymi stosowanymi w genetyce molekularnej
Literatura podstawowa1) Turner P., McLennan A., Bates A., White M., Biologia molekularna, PWN, 2012 2) Brown T.A, Genomy, PWN, 2012 3) Węgleński P., Genetyka molekularna, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Griffin H.G., Griffin A.M.,, Methods in molecular biology. DNA sequencing protocols, t. -, Humana Press, Totowa, New Jersey, 1993, s. -
Uwagibrak